''ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ'' ਦਾ ਗੀਤ ''ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ'' ਦੇਵੇਗਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ (ਵੀਡੀਓ)

''ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ'' ਦਾ ਗੀਤ ''ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ'' ਦੇਵੇਗਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ (ਵੀਡੀਓ)