ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਫੇਅਰ

ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਫੇਅਰ

X