ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਰੰਗ ''ਚ ਰੰਗੇਗੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹ

ਨਿੱਕ ਜੋਨਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਰੰਗ ''ਚ ਰੰਗੇਗੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹ