ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ, ਫਾਰਚੂਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ, ਫਾਰਚੂਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ