ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਸੈਫ-ਕਰੀਨਾ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਸੈਫ-ਕਰੀਨਾ