ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣ