ਪੰਡਯਾ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡੀ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ!

ਪੰਡਯਾ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡੀ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ!