ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਮੁੜ ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ ਰੌਣਕਾਂ (ਵੀਡੀਓ)

ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਮੁੜ ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ ਰੌਣਕਾਂ (ਵੀਡੀਓ)